Star brite

UNDERWATER SHIP CLEANER

248,00 kr. (261.05 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

UNDERWATER SHIP CLEANER

 • Fjernelse af aflejringer og rustpletter fra undervandsskroget og vandlinjen hurtigt og nemt.
 • Vandbaseret, miljøvenlig, biologisk nedbrydelig formulering
 • En specielt patenteret poleringsproces gør dette produkt mere sikkert end andre syrebaserede rengøringsmidler til undersøiske skibe

Brugsanvisning: Spray produktet på den tørre overflade. En anden mulighed er at hælde indholdet i en glasbeholder og påføre produktet med en flad pensel. Hold pletterne og aflejringerne fugtige, og lad rengøringsmidlet skumme op. Lad derefter produktet trænge ind i 10 minutter. Brug Star brite® skrubbepuden eller en Star brite® skrubbehåndbørste til at fjerne aflejringen. Skyl rigeligt med vand. Gentag behandlingen om nødvendigt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510133
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 950.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P234 Opbevares kun i originalemballagen.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad