Star brite

medium slibende polish

207,00 kr. (414.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

medium slibende polish

Star brite medium slibende polish fjerner pletter, medium oxidation og ridser. Denne polish er velegnet til brug på GRP, metal og malede overflader. På grund af den praktiske flydende formulering kan polermidlet påføres i hånden eller med en polermaskine. Sætter sig ikke fast som de fleste andre polakker, hvilket gør det lettere at fjerne polakken.

Egenskaber
  • Artikelnummer: 510572
  • Brand: Star brite
  • Kapacitet: 500.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P273 Undgå udledning til miljøet.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
  • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad