Star brite

Teakolie PREMIUM GOLDEN

174,00 kr. (348.0 kr./l) (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 14.09.2022

Produktbeskrivelse

Teakolie PREMIUM GOLDEN

 • varig beskyttelse af teaktræ
 • giver teak en varm, gylden farve
 • let påføring, hurtig tørring
 • Indeholder UV-absorberende stoffer mod vejrlig
 • modnet tungoliepolymerformel.
 • Holder 4 til 6 gange længere end konventionelle teakolier

Brugsanvisning: Overfladen, der skal behandles, skal være ren og tør. Brug om nødvendigt Star brite® Teak Cleaner & -Degreaser.

Ryst flasken godt før brug. Påfør produktet på langs på træet med en børste eller en blød og ren klud. Lad det trække ind i et par minutter, og tør det derefter af med en ren klud. Behandl overfladen igen med en ny klud. Gentag behandlingen om nødvendigt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510169
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Træ, Teak

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad