Star brite

PREMIUM MARINE POLITURE

240,00 kr. (480.0 kr./l) (374.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

PREMIUM MARINE POLITURE

 • Den ultimative beskyttelse til GRP, metal og malede overflader.
 • UV-hæmmere hjælper med at stoppe falmning og oxidation
 • efterlader en skinnende, glat overflade, der reducerer vandmodstanden og permanent afviser snavs, fedt, olie og pletter
 • kan påføres i hånden eller med en polermaskine

Brugsanvisning: Før behandlingen påbegyndes, skal du sikre dig, at den overflade, der skal behandles, er ren og tør. Brug om nødvendigt Star brite® Boot Shampoo. Hvis overfladen er stærkt falmet, kridtet eller oxideret, anbefales det at bruge Star brite® Premium Cleaner Wax først. Ryst pudseflasken godt på forhånd. Påfør med en ren klud i cirkulære, jævne bevægelser på et lille område, mens polakken stadig er våd. Tør den efterfølgende tørrede film af med en ny, ren og tør klud. For at opnå de bedste resultater skal du påføre endnu et lag efter 30 dage. To påføringer giver optimal beskyttelse mod falmning, kalkning, rust og korrosion.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510559
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad