Star brite

Polering af krom og rustfrit stål

141,00 kr. (594.94 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 06.04.2023

Produktbeskrivelse

Polering af krom og rustfrit stål

 • rengør og polerer overflader af krom og rustfrit stål.
 • beskytter mod grubning, misfarvning, pletter og rust
 • påføres og tørres af
 • er let på og tørres af
 • resistent over for salt og vandstænk
 • kemisk binding med metal for varig beskyttelse
 • efterlader en strålende glans

Brugsanvisning: Ryst flasken godt før brug. Den overflade, der skal behandles, skal være tør. Påfør polermidlet på en ren, tør klud, og fjern rust og snavs ved at gnide. Påfør om nødvendigt flere gange; produktet er kun effektivt, når det er fugtigt. Lakken tørrer hurtigt og efterlader et beskyttende lag. Polér overfladen med en ren og tør klud, indtil den skinner. For at opnå de bedste resultater skal du påføre endnu et lag inden for 10 til 30 dage. Ved at påføre to gange får du en stærk langtidsbeskyttelse mod rust, gruber, fedt og genstridigt snavs.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510555
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 237.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Krom, Rustfrit stål

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad