Star brite

imprægneringsmiddel

248,00 kr. (381.54 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

imprægneringsmiddel

 • Harmløs for alle tekstiler inkl. Sunbrella
 • Til brug på presenninger, bimini-toppe, tøj og telte
 • Materialet angribes ikke

  Brugsanvisning: Stoffet skal være tørt og rent før behandlingen. Spray direkte på, og påfør generøst, mens du holder flasken på afstand. Behandl kun ydersiden. Forsigtighed: Undgå at få produktet på overflader af plastik eller akryl (f.eks. plastikvinduer i båddæksletHvis dette skulle ske, skal du straks fjerne det med vand og en blød klud. Efter behandlingen skal du lade hele overfladen tørre grundigt.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510974
 • Anvendelsesområde: Beklædningsmateriale, Sejlads tasker, presenninger, Telte
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 650.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad