Star brite

RUMP OG UNDERVANDS SKIBSRENSER

166,00 kr. (332.0 kr./l) (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

RUMP OG UNDERVANDS SKIBSRENSER

 • Indeholder ingen skadelige syrer og er derfor nem og sikker at bruge.
 • fjerner pletter fra vandlinjen
 • ideel til brug på GRP og malede overflader

  Brugsanvisning: Ryst flasken godt før brug. Påfør produktet med en fugtig svamp eller en blød Star brite® håndskrubber med håndtag. Rengør den overflade, der skal behandles, med cirkulære bevægelser. Skyl derefter overfladen med vand. Gentag behandlingen om nødvendigt. De bedste resultater opnås ved en temperatur på mindst 10 °C. Du kan nemt fjerne resterende gråt snavs, oxidation eller kalkaflejringer med Star brite® Premium Cleaner Wax.

  Egenskaber
  • Artikelnummer: 510132
  • Anvendelsesområde: Skrog, Undervandsskrog, vandpas
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Star brite
  • Kapacitet: 500.0 ml
  • Signal: Fare!
  • Baggrund: GRP, Metal, lakerede overflader

  Produktsikkerhed

  Advarselpiktogram
  • Ætsende
  Påskrift

  Fare

  Sikkerhedshenvisning:
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  Sikkerhedshenvisning:
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
  • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  Datablad