Star brite

MSR MOLD REMOVER

166,00 kr. (255.38 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MSR MOLD REMOVER

 • Fjerner pletter ved kontakt med overfladen
 • Spray blot p
 • til brug på overtræk, vinylbetræk, puder, badeværelser osv.
 • opnår fantastiske resultater inden for få minutter.
 • Harmløs for alle overflader

Brugsanvisning: Du skal blot sprøjte MSR MOULD REMOVER på presenninger, vinylhynder og -stole, tagvinduer, fliser, cement, brusekabiner og -gardiner, dørmåtter, markiser osv. Overfladen må ikke skylles, før pletterne er forsvundet. Vedholdende pletter kan kræve en anden behandling. Skyl derefter godt efter. Test produktets farveægthed på et ubemærket område, før det påføres på en større overflade. Efter behandlingen er overfladen mindre vandtæt. Derfor anbefales det at bruge Star brite® imprægneringsmiddel til at genimprægnere.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510612
 • Anvendelsesområde: pude, presenninger, vinylovertræk
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 650.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad