Star brite

rengøringsmiddel ULTIMATE XTREME CLEAN

149,00 kr. (156.84 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

rengøringsmiddel ULTIMATE XTREME CLEAN

 • Det ultimative rengøringsmiddel til ethvert formål og enhver overflade
 • Specielle chelaterede forbindelser opløser let snavs eller pletter fra overfladen
 • Fosfatfri, uskadelig på eller i nærheden af vandet; rester skader ikke livet i havet og forårsager ikke algeopblomstring
 • Til rengøring af GRP, vinyl, plastik, metal og oppustelige både

Brugsanvisning: Spray på den overflade, der skal behandles, og fordel den derefter jævnt med en svamp, børste eller klud. Lad det virke i 15-30 sekunder, før du gnider eller børster det let af. Skyl derefter af med vand. Vedholdende pletter kan nemt fjernes med en reaktionstid på et minut.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510408
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 650.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad