Star brite

rengøringsmiddel/beskyttelsesmiddel til oppustelige både og fendere

174,00 kr. (348.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

rengøringsmiddel/beskyttelsesmiddel til oppustelige både og fendere

 • Højtydende formel fjerner striber fra skosåler, pletter, snavs og oxidation
 • Anvendelig på alle gummi- og vinyloverflader.
 • efterlader et stærkt, slidstærkt beskyttende belægning
 • beskytter mod skadelige UV-stråler
 • kan bruges sikkert på alle oppustelige både

Brugsanvisning: Vask først overfladen, der skal behandles, grundigt for at fjerne løst snavs og støv. Lad det derefter tørre grundigt. Ryst flasken før brug, og påfør produktet direkte med en fugtig, blød håndskrubbepude eller en ren bomuldsklud i cirkulære bevægelser. Skrub kraftigt, så overfladen bliver jævnt ren. Der dannes hurtigt en let, hvid tåge, som derefter skal gnides af med en ren bomuldsklud.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510144
 • Anvendelsesområde: Ydre område/overdækning
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!
 • Baggrund: Gummi, vinyl

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad