Star brite

CITRUS BOOT SHAMPOO & VOKS

157,00 kr. (314.0 kr./l) (244.21 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

CITRUS BOOT SHAMPOO & VOKS

 • Rengøring, glans og beskyttelse i et enkelt trin.
 • Koncentrat med citrusekstrakt fjerner snavs, fedt og olie dybt ned i porerne uden at angribe den overflade, der skal rengøres
 • efterlader en skinnende og langvarig polymerfilm
 • Koncentreret, højtydende formel

Brugsanvisning: Tilsæt et skud Citrus Boot Shampoo &; Wax til en spand vand. Rør blandingen godt rundt. Fjern derefter snavset med en svamp eller en børste og skyl den behandlede overflade med vand.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510128
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad