Star brite

skridsikker rengøringsmiddel 500 ml

116,00 kr. (232.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 06.04.2023

Produktbeskrivelse

skridsikker rengøringsmiddel 500 ml

Godt af den skridsikre rengøringsmiddel fra Star brite kan selv dybt indtrængende snavs fjernes fra skridsikre båddæk, 

dækbelægninger og malede overflader. Indhold: 500 ml. Egenskaber
 • Artikelnummer: 510129
 • Brand: Star brite
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Skridsikker, Dækbeklædning, lakerede overflader

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Datablad