International

Undervands Primer Prop Spray

182,00 kr. (455.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.04.2023

Produktbeskrivelse

Undervands Primer Prop Spray

Sprenger Prop Spray er en undervandsgrunder baseret på specielle akrylharpikser. Det er ideelt som primer til drev, propeller, trimtabs, saildrives og påhængsmotorer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530697
 • Brand: International
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Egenskaber: fremragende vedhæftning, hurtigtørrende, optimal til Trilux Prop-O-Drev, Primer Spray
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H228 Brandfarligt fast stof.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
 • H301 Giftig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H311 Giftig ved hudkontakt.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H331 Giftig bei Einatmen.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad