Yachticon

Skrog og gelcoat renser

133,00 kr. (266.0 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Skrog og gelcoat renser

Altmuligmand fra Yachticon! Med denne skrog- og gelcoatrenser er rengøring af skrog og dæk en leg for børn. 

Den fjerner selv genstridigt snavs som rust, vækst, kalk, gulning og vandlinieaflejringer fra alle plastoverflader.

Rengøringsmidlet til skrog og gelcoat er særlig nemt at bruge: påfør det, lad det virke og tør det af. 

 • Ikke egnet til metaloverflader!

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510739
 • Anvendelsesområde: Skrog
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!
 • Baggrund: Gelcoat

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad