Yachticon

silikone- og voksfjerner

133,00 kr. (266.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

silikone- og voksfjerner

Yachticon Silicone and Wax Remover er en speciel blanding af opløsningsmidler, der kan bruges til grundigt at fjerne poleringsrester med voks, teflon, silikone og andre fedtede og olieagtige rester.  Anvendelsen er meget let og ubesværet. Bør altid anvendes før maling eller opbygning af en ny forsegling.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510738
 • Brand: Yachticon
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
 • P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
 • P242 Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad