Sikaflex

591 Multifunktionel fugemasse til marine applikationer

124,00 kr. (413.33 kr./l) (413.33 kr./l) (413.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

591 Multifunktionel fugemasse til marine applikationer

Sikaflex®-591 multifunktionel fugemasse til marine applikationer er baseret på teknologi til silanterminerede polymerer (STP) fra Sika. Takket være sin fremragende modstandsdygtighed til de barske vejrforhold til søs, kan det bruges til det kan bruges til en bred vifte af mange forskellige anvendelser. Sikaflex®-591 overgår de gældende miljø- og sikkerhedsstandarder miljø- og sikkerhedsstandarder og fastsætter nye nye standarder ud fra en økologisk miljøstandarder. Sikaflex®-591 er i overensstemmelse med den internationale søfartslovgivning Søfartsorganisationen (IMO) (FTP-kode del 5/p>- IMO-certificeret

- overgår EHS-standarderne

- fri for isocyanat, opløsningsmidler, PVC, phthalat og tin

- meget elastisk

- fremragende vejrbestandighed

- meget gode arbejds- og glatteegenskaber

- god vedhæftning på en lang række substrater i båd- og skibsbyggeri

.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510672
 • Anvendelsesområde: Elastiske fugetætninger, indendørs og udendørs, Marine, Vibrationsbestandige fugetætningsmaterialer
 • Brand: Sikaflex
 • Kapacitet: 300.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad