Sika

Sikaflex 291i Maritim fugemasse

59,95 kr. (856.43 kr./l) (399.83 kr./l) (856.43 kr./l) (399.83 kr./l) (399.83 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
Online: tilgændelig
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Sikaflex 291i Maritim fugemasse

Sikaflex 291i Maritime Joint Sealant er en stærk og stabil fugemasse til maritim brug. Ideelt egnet til forsegling og fugning af gennemføringer, kabelgennemføringer, kabler, kabelføringer, svaler, vådceller, vindueskasser, luger, segmenter, beslag, ventilationsåbninger samt til vandtæt indlejring og limning af trædæk til metal, GRP og træ. Også velegnet til limning af skridsikre plastikdækbelægninger. Fås i tre farver: hvid, træbrun og sort og i tre forskellige patronstørrelser: 70 ml, 100 ml og 300 ml. Til 10 m samlinger skal du bruge ca. 300 ml fugemasse.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510021
 • Brand: Sika
 • Kapacitet: 70.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad