Sika

Fast®-555 grå

579,00 kr. (11580.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Fast®-555 grå

De tokomponente akryllime i Sikafast®-555-serien er velegnede til strukturelle bindinger af en lang række materialer med næsten ubegrænsede kombinationsmuligheder - hurtigt, stærkt og pålideligt. Med hurtig hærdning har SikaFast®-555-lim en relativt lang åben tid, 3, 5 eller 10 minutter afhængig af varianten.


- Hurtig klæbeproces -Styrkeopbygning inden for
minutter efter påføring
- Bredt klæberum -Hæfter på en bred vifte af overflader
- Brugervenlig -Hæver uden opløsningsmidler og syre,
Mindre lugt end MMA-produkter
- HØJ STYRKE OG HITS - Kun få minutter
efter sammenføjning af komponenterne er 80% af den endelige styrke
allerede opnået

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510705
 • Brand: Sika
 • Kapacitet: 50.0 ml
 • Type: L05
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedshenvisning:
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Datablad