Sika

Primer-290 DC

414,00 kr. (1656.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 20.09.2022

Produktbeskrivelse

Primer-290 DC

Sika Primer-290 DC er en gennemsigtig, let gullig væske, der reagerer med luftens fugt og kan anvendes til forbehandling af samlinger på stavdækket, der er blevet limet med Sikaflex-290 DC eller Sikaflex-29Sika Primer-290 DC kan anvendes til følgende underlag: teak, mahogni, Oregon pine, kork, GRP baseret på mættet polyester. Primeren leveres i en 250 ml dåse. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510598
 • Brand: Sika
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
Datablad