Sika

292i maritimt klæbemiddel hvid

166,00 kr. (553.33 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

292i maritimt klæbemiddel hvid

SIKA 292i er et pastaagtigt, stabilt 1-komponentlim, der er ideelt til en række forskellige anvendelser. Uanset om det drejer sig om stærkt belastet, tolerancekompenserende og vibrationshæmmende elastisk limning af luger, lister, karrosseritømmer, skridttømmer, tværskodder, rækværkstømmer og badestiger eller om forsegling af køl- og skrogsamlinger. Med Sikaflex 292i kan du opnå en permanent binding på forskellige underlag som træ, metal, aluminium (også anodiseret), primere og maling (2-komponent systemer), keramiske materialer, plast som UP-GFK og ABS inden for temperaturområdet -40°C til +90°C.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511104
 • Brand: Sika
 • Kapacitet: 300.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad