Seajet

Universal Epoxy Primer 117

240,00 kr. (600.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 26.09.2022

Produktbeskrivelse

Universal Epoxy Primer 117

Denne universelle Epoxy Primer 117 fra Seajet er en spraydåse med et indhold på 400 ml. Det ideelle barrierelag mod vandstress i undervandsområder og primer til alle tokomponentmalinger i overvandsområder. Danner en holdbar slidstærk belægning. Spraydåsen muliggør en sikker og professionel påføring af Seajet Epoxy Primer med et pålideligt resultat.


 • Høj dækningsstyrke
 • bedste vedhæftning
 • best holdbar
 • Vanddampimpermeabel
 • Rendement: 0,50 m² ved 80 µm (2 lag)
 • Lagtykkelse pr. lag: 30-40 µm
 • Rengøring af enhed: Fortynder E
 • Farve: sølv/grå


Egenskaber
 • Artikelnummer: 530566
 • Brand: Seajet
 • Farve: sølvgrå
 • Kapacitet: 400.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P302+P352 Ved kontakt med huden: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad