Seajet

fortynder Type A

174,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

fortynder Type A

Seajet fortynder type A er ideel til fortynding af antifouling og en-komponent primere. Når du bruger det, er det vigtigt, at du ikke tilsætter mere end 5 % fortynder til antifouling eller primer. Seajet fortynder type A kan anvendes på GRP-materiale og er også velegnet til rengøring af pensler og sprøjteudstyr, der anvendes til arbejdet.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530224
 • Brand: Seajet
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Type: A
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
Datablad