Seajet

Antifouling 033 Shogun

994,00 kr. (397.6 kr./l) (532.0 kr./l) (431.6 kr./l) (532.0 kr./l) (431.6 kr./l) (532.0 kr./l) (431.6 kr./l) (532.0 kr./l) (431.6 kr./l) (532.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Antifouling 033 Shogun

Seajet 033 er en tinfri, selvpolerende antifouling af høj kvalitet til alle både, undtagen aluminiumsbåde. Førsteklasses beskyttelse mod tilsmudsning, selv under vanskelige tilsmudsningsforhold. To lag holder op til to sæsoner. Maksimal hastighed op til 40 knob.

Udbytte: 8,8 m² pr. liter. Fortynding: A.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510295
 • BAUA: N-13070
 • Brand: Seajet
 • Farve: sort
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H205 Fare for masseeksplosion ved brand.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H228 Brandfarligt fast stof.
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H361d Ingen officiel P-kombination.
 • H361fd Ingen officiel P-kombination.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad

Tilbehør