Seajet

Antifouling 031 Samurai

314,00 kr. (418.67 kr./l) (363.6 kr./l) (418.67 kr./l) (363.6 kr./l) (418.67 kr./l) (363.6 kr./l) (418.67 kr./l) (363.6 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Antifouling 031 Samurai

Brug biocidholdige produkter med omhu. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Seajet 031 er en tinfri, selvpolerende antifouling til alle både undtagen aluminiumsbåde. God beskyttelse mod tilsmudsning under normale tilsmudsningsforhold. Attraktivt prissat og opfylder alle lovkrav. Maksimal hastighed på op til 40 knob. Udbytte: 9,2 m² pr. liter Fortynding: A

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530113
 • BAUA: N-12986
 • Brand: Seajet
 • Farve: blå
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad