Seajet

034A Emperor Antifouling

499,00 kr. (665.33 kr./l) (619.6 kr./l) (665.33 kr./l) (619.6 kr./l) (665.33 kr./l) (619.6 kr./l) (665.33 kr./l) (619.6 kr./l) (665.33 kr./l) (619.6 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

034A Emperor Antifouling

Seajet Emperor Antifouling giver perfekt beskyttelse, selv i stærkt forurenede områder. Egnet til alle materialer til bådbygning. Ikke egnet til ferskvand. Udbytte: 11,2 m² pr. liter. Fortynding: A.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530793
 • BAUA: N-101563
 • Brand: Seajet
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad