Seajet

021 Eko Antifouling

744,00 kr. (297.6 kr./l) ( kr./) (297.6 kr./l) ( kr./) (297.6 kr./l) (330.67 kr./l) (265.6 kr./l) ( kr./)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

021 Eko Antifouling

Seajet 021 Eko er et biocidfrit, selvpolerende antibegroningsmiddel, der er velegnet til både salt- og ferskvand ved hastigheder på op til 40 knob.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530776
 • Brand: Seajet
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Egenskaber: biocidfri
 • Signal: Fare!
 • Bæredygtig: Biocidfri

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad