Saba

Marine Primer

274,00 kr. (548.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 10.11.2022

Produktbeskrivelse

Marine Primer

Saba Marine Primer

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511866
 • Brand: Saba
 • Kapacitet: 500.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H362 Kan skade børn, der ammes.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P370+P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad