Petromax

Pelam Petroleum

75,00 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 01.11.2022

Produktbeskrivelse

Pelam Petroleum

Den praktiske 1 liters flaske Pelam petroleum gør det særligt nemt og rent at fylde din Petromax-lampe. Pelam petroleum er et klart brændstof af høj renhed, der er ideelt til alle petroleumslamper og olielamper samt petroleumskogere. Da Pelam Petroleum er fri for farvestoffer og duftstoffer, brænder det rent og med lidt sod. Flammepunkt: 55 °C, vægt: 1010 g.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 210790
 • Brand: Petromax
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Vægt: 1010.0 g
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P264 Vask … grundigt efter brug.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad