Pantera

SEA LINE 1000 DC

207,00 kr. (713.79 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 22.11.2023

Produktbeskrivelse

SEA LINE 1000 DC

Sea Line 1000 DC fra Pantera er en silikoneholdig, slidstærk, slibbar, elastisk og meget strækbar fugemasse til træterrasser. Med sin lave Shore A-hårdhed på ca. 40 og en brudforlængelse på ca. 350 % afhjælper Sea Line 1000 DC sikkert og hurtigt spændingerne i tætningsfugen, som skyldes tørring og fugtning af træet. Meget UV-stabilt og modstandsdygtigt over for kemikalier. Særligt velegnet til lystbåde fra Skandinavien som Hallberg-Rassy, Najad, Malö, Vindö og mange andre.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510798
 • Brand: Pantera
 • Farve: sort
 • Kapacitet: 290.0 ml
 • Egenskaber: Kemisk resistent, høj UV-stabilitet
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad