OWATROL

-OLIE / MARINEOLIE

100,00 kr. (800.0 kr./l) (223.8 kr./l) ( kr./)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

-OLIE / MARINEOLIE

Rustforsegling med ekstraordinære penetrerende egenskaber (″kryber″ selv opad i rustenFjerner fugt og luft fra porerne og trænger selv gennem tykke rustlag til det ″sunde″ metal. Tørrer fuldstændigt. Kan overmales. Også velegnet som dybdeprimer til nyt eller allerede forvitret træ, samt som tilsætningsstof til lakken for at opnå bedre flydeegenskaber (f.eks. ved lave temperaturer).

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510686
 • Brand: OWATROL
 • Kapacitet: 125.0 ml
 • Egenskaber: Træbeskyttelsesmiddel

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad