OWATROL

Gelcoat Restorer (Polytrol) 500ml

157,00 kr. (314.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Gelcoat Restorer (Polytrol) 500ml

Genskaber den intense farve på falmede gelcoat-, plastik- og lakoverflader på den enkleste måde: Påfør med en ren klud - lad det virke i 10 minutter - tør grundigt af - færdig. På denne måde bliver alle overflader, der fremstår mere farveintensive, når de er våde, genopfrisket, bevaret og beskyttet på lang sigt. Men det beskytter også alle metalliske overflader om bord (fittings, skinner, beslag osv.) af rustfrit stål, messing osv. mod oxidation og snavs.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511395
 • Brand: OWATROL
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Egenskaber: Farveopfrisker

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Ingen påskrift

Sikkerhedshenvisning:
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • Translation missing: da.products.safety.P301+P330+P331
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad