OWATROL

Deks Olje D1

248,00 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 30.08.2022

Produktbeskrivelse

Deks Olje D1

Mættende alt-i-en konserveringsmiddel til træelementer. Produkterne i træbådskonstruktion og restaurering! Især DEKS OLJE D1 har også vist sig at være et alt-i-én-beskyttelsesmiddel til beskyttelse af svært imprægnerbart løvtræ og til meget tæt, olieholdigt trEgnet til dæk, master, skrog, indvendige installationer osv. DEKS D1 mættede træbåde bliver tætte og forbliver det. Råd har ingen chance, fordi DEKS OLJE D1 fortrænger luft og vand fra træet, styrker træfibrene og forsegler overfladen. Imprægneringen med DEKS OLJE D1 skal kun foretages én gang, og træet forbliver beskyttet hele livet. Påfør DEKS OLJE D1 med en bred flad pensel ″våd i våd″ - indtil den er mættet. Farve: Transparent / silkemat. Forbrug på massivt træ ca. 1,5L/m², krydsfiner 0,5L/m/p>

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510664
 • Brand: OWATROL
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Type: D1
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad