A.W. Niemeyer Danmark

Methylbrændevin, 1 l

49,50 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 18.08.2022

Produktbeskrivelse

Methylbrændevin, 1 l

Til rengøring af vinduer, fliser, krom, glas osv. eller kan også bruges som brændstof til brændeovne og campingkogere. Kan anvendes som frostvæske til vinduesvasker (1:2, ned til - 15 °C) eller som opløsningsmiddel.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 211811
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233 Hold beholderen tæt lukket.
 • P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad