A.W. Niemeyer Danmark

MARLIN Flexy elastisk gummimaling til oppustelige både

374,00 kr. (748.0 kr./l) (748.0 kr./l) (748.0 kr./l) (748.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MARLIN Flexy elastisk gummimaling til oppustelige både

MARLIN Flexy elastisk gummimaling til oppustelige både Maling med fremragende vedhæftning og elasticitet. Egnet til oppustelige både af neopren og hypalon. Også velegnet til andre elastiske overflader, dæk, vinyl, syntetisk læder. Udbytte: 8 - 10 m² pr. liter. Antal lag: Fortynder nr. Overlakningsinterval: 6 timer. Påføres med pensel eller sprøjtepistol. Indhold: 500 ml.

Egenskaber
  • Artikelnummer: 530692
  • Kapacitet: 500.0 ml
  • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
  • Brandbart
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233 Hold beholderen tæt lukket.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
  • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad