Pantera

Marine Deck MD 3000/30 Bar Deck Joint Compound

190,00 kr. (655.17 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 22.12.2022

Produktbeskrivelse

Marine Deck MD 3000/30 Bar Deck Joint Compound

Marine Deck MD 3000/30 er specielt udviklet til at give en silikonefri, holdbar, elastisk og meget strækbar fugemasse til flydende dæk. På grund af sin lave hårdhed og brudforlængelse på op til 700 % afhjælper Marine Deck MD 3000/30 sikkert og hurtigt spændinger i tætningsfugen, der skyldes tørring og fugtighed i træet. 290 ml patron.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 511368
 • Brand: Pantera
 • Kapacitet: 290.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • EUH208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Datablad