Liqui Moly

motorinteriør konserveringsmiddel

116,00 kr. (386.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

motorinteriør konserveringsmiddel

Liqui Moly Engine Interior Preservative. Langvarig beskyttelse mod rust og korrosion. Høj driftssikkerhed, nem håndtering. Kompatibel med alle motorolier. Til sikker langtidsbevaring af alle 2- og 4-taktsmotorer som f.eks. bådmotorer, motorcykler, plæneklippere, snerydningsudstyr osv. Indhold: 300 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510216
 • Brand: Liqui Moly
 • Kapacitet: 300.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
Påskrift

Fare

Sikkerhedshenvisning:
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad