Liqui Moly

Marine Super Diesel-tilsætningsstof

274,00 kr.
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Marine Super Diesel-tilsætningsstof

En kombination af aktive ingredienser med rensende, beskyttende og cetantalforøgende egenskaber. Beskyttelse mod rust og korrosion. Komponenterne forbliver rene, og aflejringer forhindres. Til alle dieselmotorer, herunder pumpe-, dyse- og commonrail-indsprøjtningssystemer. Kompatibel med alle diesel- og biodieselbrændstoffer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510064
 • Brand: Liqui Moly
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad