Liqui Moly

MARINE DIESEL BESKYTTE SKYTTE

116,00 kr. (580.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MARINE DIESEL BESKYTTE SKYTTE

Marine Diesel Protect Shooter fra Liqui Moly er velegnet til forebyggende brug til sterilisering af forurenede tanksystemer på både. Tilstrækkelig til op til 200 l ved forebyggende brug, til op til 40 l ved chokdosering til forurenede systemer. Shooter er den effektive løsning mod bakterier, gær og skimmelsvampe. Optimal til sikker langtidsopbevaring. Sikrer maksimal renhed i hele brændstofsystemet og beskytter mod korrosion. Med cetantalforstærker for nem start ved genstart og maksimal motorydelse.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 510811
 • BAUA: N-85581
 • Brand: Liqui Moly
 • Kapacitet: 200.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H302 Farlig ved indtagelse.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H361fd Ingen officiel P-kombination.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad