EPIFANES

Rapidclear 750ml klar lak silkeklans

274,00 kr. (365.33 kr./l)
 • Generic Kauf auf Rechnung
 • Mastercard Mastercard
 • PayPal Paypal
 • Visa Visa
 • Google Pay Google Pay
 • Apple Pay Apple Pay
 • Forudbetaling
På lager: 1
translation missing: da.products.product.online_low_available_one
Umiddelbar levering

Produktbeskrivelse

Rapidclear 750ml klar lak silkeklans

EPIFANES Rapidclear er en transparent silkeglans klarlak på samme basis som EPIFANES Rapidcoat. Træbeskyttelsesmidlet hæfter ekstremt godt på teak og andre olieholdige træsorter og fremhæver træets naturlige struktur og beskytter mod misfarvning af træet. Tørretiden på 6 timer er ekstremt kort og gør lakken til en hurtig og nem træbeskyttelse med UV-filter. Optimal beskyttelse under alle klimatiske forhold samt et hurtigt og nemt alternativ til konventionelle klare laksystemer.


Egenskaber
 • Artikelnummer: 511869
 • Brand: EPIFANES
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 0.75 l

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedshenvisning:
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad