Katadyn

MICROPUR tank care line

414,00 kr. (1656.0 kr./kg)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MICROPUR tank care line

MICROPUR Tankline MT Box

Egenskaber
  • Artikelnummer: 220474
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Katadyn

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H315 Forårsager hudirritation.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad