Katadyn

MicroPUR Forte MF 10.000 Pedersen

207,00 kr. (2070.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

MicroPUR Forte MF 10.000 Pedersen

Micropur Forte

Egenskaber
  • Artikelnummer: 221734
  • BAUA: N-58037
  • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
  • Brand: Katadyn
  • Kapacitet: 100.0 ml

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad