579,00 kr. (231.6 kr./l) (276.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Woodskin

Woodskin er en blanding af træolie/klar lak fra mærket International. Den klare lak har samme egenskaber som hud, da den har mikroporøse egenskaber, der gør det muligt for træet at "ånde", dvs. at overskydende fugt kan slippe ud. Den trænger dybt ind i træet for at skabe en langvarig, vandafvisende og tynd overfladefilm. Woodskin kan bruges på olieholdige træsorter som teak eller iroko. Udbytte: 10m²/l. Fortynder: Nr. 1, kun til affedtning, må ikke fortyndes.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530337
 • Brand: International
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Egenskaber: fleksibel film, meget let at behandle
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H361d Ingen officiel P-kombination.
 • H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
Datablad