International

Watertite Epoxy Filler

232,00 kr. (928.0 kr./l) ( kr./)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Watertite Epoxy Filler

Denne epoxyfiller fra International er en hurtigt tørrende 2-komponent epoxyfiller til alle materialer til bådbygning under og over vand. Watertite fra International kan påføres op til 2 cm pr. gang. Brudstyrken og klæbestyrken er meget høj. Desuden er fyldet meget glat og tørrer hurtigt. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 535149
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: International
 • Kapacitet: 250.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad