International

fortynder nr. 100

149,00 kr. (298.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

fortynder nr. 100

International Verdünnung Nr. 100 / Thinner No. 100 er specielt udviklet til fortynding af Perfection®Dette gør det lettere at påføre fortynder med en pensel ved høje temperaturer.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530805
 • Brand: International
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H332 Farlig ved indånding.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P312 Ring til GIFTINLINJEN/læge/.../i tilfælde af ubehag.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Datablad

Tilbehør