International

fortynder nr. 9

207,00 kr.
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 17.03.2023

Produktbeskrivelse

fortynder nr. 9

Med fortynder nr. 9 fra International kan du fortynde din maling og rengøre dit udstyr. Ud over at fortynde 2-komponent polyurethaner kan du også bruge dette produkt som opløsningsmiddel. Ved brug som udstyrsrenser skal du sørge for konstant ventilation under arbejdet og regelmæssigt vende og skifte kluden for at rengøre og beskytte overfladen bedst muligt. International Thinner No. 9 er ideelt egnet til Perfection underlak og lakmaling og kan anvendes optimalt med en malerrulle eller pensel. Indhold: 1 liter.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 535479
 • Advarsel: Brug biocidholdige produkter med omhu. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 • Brand: International
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 1.0 l
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad