International

fortynding nr. 1

108,00 kr. (216.0 kr./l) (166.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

fortynding nr. 1

International Thinner No. 1 er kompatibel med alle 1-komponent malinger og lakker undtagen Primocon- og Brightside-produktserierne. Den er velegnet til udtynding og rengøring af udstyr. Udviklerne hos International har naturligvis også været opmærksomme på saltvands- og korrosionsbestandigheden af Thinner No. Fås i 500 ml og 1 liter.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530049
 • Brand: International
 • Farve: gennemsigtigt
 • Kapacitet: 500.0 ml
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P330 Skyl munden.
 • P331 Fremkald IKKE opkastning.
 • P353 Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P361 Alt forurenet tøj tages straks af.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad