International

Interdeck

248,00 kr. (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l) (330.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Leveringsdato er pt ukendt

Produktbeskrivelse

Interdeck

Beskyt dit dæk effektivt ved at anvende denne dækbelægning fra International. Ud over at beskytte dit dæk mod daglig slitage og de sædvanlige miljømæssige påvirkninger gør Interdeck fra International også dit dæk skridsikkert, hvilket også gør hverdagen om bord meget lettere. Enkomponentmalingen er kombineret med fine mineraler og er meget let at påføre, og den beskytter fra første øjeblik takket være polyurethanharpiksen. International Interdeck er velegnet til næsten alle overflader og fås i forskellige farver. Udbytte: 9,5 m² pr. liter. Indhold: 750 ml.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 530047
 • Brand: International
 • Farve: blå
 • Kapacitet: 750.0 ml
 • Signal: Opmærksomhed!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad