International

Antifouling VC 17m

359,00 kr. (478.67 kr./l) (519.5 kr./l) (552.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 17.03.2023

Produktbeskrivelse

Antifouling VC 17m

VC 17m® er en hård antifouling i tynde lag med lav friktion og er velegnet til motor- og sejlbåde. Den er ideel til farvande med lette tilsmudsningsforhold. VC 17m® er meget let at påføre og tørrer til en meget glat, hård overflade på få minutter. Det er ikke nødvendigt at slibe mellem de fornyende lag. Ikke desto mindre er der ikke tale om opbygning af tykke lag maling. Egnet til GRP, stål/stål/støbejern og bly. Ikke egnet til aluminium, letmetal eller galvaniserede overflader. Vær opmærksom på kompatibilitet med andre antifoulings eller kontakt den internationale hotline. Udbytte: 11,7 m²/l. Fortynding: VC General Thinner. Forsigtighed: Brug biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Alternativt kan du også bruge dette produkt: International High Performance Antifouling VC Offshore EU Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Egenskaber
 • Artikelnummer: 535370
 • BAUA: N-22044
 • Brand: International
 • Farve: grafit
 • Kapacitet: 0.75 l
 • Egenskaber: glat finish takket være tyndfilmsteknologi, korte revisionsintervaller, super glat overflade uden at trække, forbedret fart på båden
 • Signal: Opmærksomhed! Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Gesund­heits­gefahr
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H312+H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P302 VED KONTAKT MED HUDEN:.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad