International

Antifouling Ultra 300

1.119,00 kr. (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l) (447.6 kr./l) (498.67 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.04.2023

Produktbeskrivelse

Antifouling Ultra 300

Antifouling Ultra 300 er perfekt til hurtige motorbåde! Det er en selvpolerende antifouling, der giver effektiv beskyttelse mod dyrefouling og alger. Lad os få det på det rene fra starten: Antifouling Ultra 300 er en højtydende hård antifouling og er lige velegnet til både i ferskvand og saltvand. Den behandlede, slidstærke overflade giver beskyttelse i op til et år. Samtidig er Antifouling Ultra 300 også velegnet til polering: Du får en glattere overflade og dermed betydeligt mindre friktion i vandet. Antifouling Ultra 300 er velegnet til behandling af GRP, træ, stål og bly og kan anvendes på de fleste antifoulings, hvis de er i god stand. Det er dog ikke egnet til brug på aluminium eller galvaniserede overflader og i forbindelse med VC 17m eller PTFE-holdige antifoulings. Sørg for altid at læse etiketten og produktinformationen før brug. Brug biocidholdige produkter med omhu. Ultra 300 Antifouling kan bruges af både professionelle og private uden problemer. Udbyttet ved påføring med rulle eller pensel er 9 m²/l. Den mindste omgivelsestemperatur ved påføring bør være 5 °C og den maksimale 35 °C. Gælder som erstatning for produktet Ultra EU. 

Egenskaber
 • Artikelnummer: 536692
 • BAUA: N-68947
 • Advarsel: Spildolie skal bortskaffes på en professionel og miljøvenlig måde. Örtliche Recycling- und Schadstoffmobile nehmen i.d.R. haushaltsübliche Mengen kostenlos entgegen.
 • Brand: International
 • Farve: dover-hvid/YBB728
 • Kapacitet: 2.5 l
 • Egenskaber: til hurtige motorbåde, kan poleres yderligere
 • Dækning: 9 m²/l
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
 • Brandbart
 • Ætsende
 • dickes Ausrufe-zeichensymbol
 • Umwelt
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H226 Brandfarlig væske og damp.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235 Opbevares køligt.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad