International

Antifouling Spray Trilux Prop-O-Drev

248,00 kr. (496.0 kr./l) (496.0 kr./l)
Ikke tilgængelig
Forventes tilgængelig fra kl 07.04.2023

Produktbeskrivelse

Antifouling Spray Trilux Prop-O-Drev

Den internationale Trilux Prop-O-Drev antifouling til svært tilgængelige steder! Med denne spraydåse gør International det nemmere for dig at påføre på propeller, trimfaner eller lignende, uden at det går ud over den gennemprøvede effekt og kvalitet. Antifouling, der udtrykkeligt er mærket som lavt gnidningsindhold, kan også anvendes på aluminium i kombination med Prop-O-Drev primeren. Forsigtighed: Brug altid biocidholdige produkter med den største forsigtighed og efter at have læst produktinformationen! Udbytte: 2,5 m²/bøtte. Forsigtighed: Brandfarlig væske og damp. Giftig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger. Hvis der er behov for lægelig rådgivning, skal du have emballagen eller etiketten klar. Opbevares uden for børns rækkevidde. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Du må ikke ryge.


 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttende tøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Undgå udledning til miljøet. Absorberer spild.
 • VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern straks alt forurenet tøj. Vask huden med vand/bruser. Hold dig i ro.
 • Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Egenskaber
 • Artikelnummer: 535361
 • BAUA: N-34268
 • Advarsel: Spildolie skal bortskaffes på en professionel og miljøvenlig måde. Örtliche Recycling- und Schadstoffmobile nehmen i.d.R. haushaltsübliche Mengen kostenlos entgegen.
 • Brand: International
 • Farve: grå
 • Kapacitet: 0.5 l
 • Egenskaber: kan males direkte, ekstremt glat, egnet til aluminium, lav friktion
 • Signal: Fare!

Produktsikkerhed

Advarselpiktogram
Påskrift

Pas på

Sikkerhedshenvisning:
 • H220 Yderst brandfarlig gas.
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol.
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 • H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
 • H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • H312 Farlig ved hudkontakt.
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332 Farlig ved indånding.
 • H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
 • H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
 • EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedshenvisning:
 • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103 Læs og følg alle instrukser.
 • P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/…
 • P410 Beskyttes mod sollys.
 • P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i (Hvad det nu evt. kan være.)
Datablad

Tilbehør